Právní a daňové aktuality ‣ leden 2024

Představujeme lednové aktuality, které mimo jiné obsahují informace týkající se novely zákona o investičních pobídkách, uchování a zpracování údajů o příchozích hovorech a změnu sazeb DPH včetně uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu.

Daně

🟢Evidence přeshraničních plateb a jejich příjemců pro účely DPH

Ke dni 1. 1. 2023 začala platit novela zákona o DPH č. 417/2023 Sb., zahrnující unijní požadavky na poskytovatele platebních služeb.

Poskytovatelé (zejména banky) budou mít nově povinnost vést evidenci
o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, ve kterých budou muset vést údaje o všech přeshraničních (tedy i mimounijních) platbách.

Cílem nové právní úpravy je umožnit správci daně odhalovat podvody v oblasti DPH a bojovat proti nim.

Zákon vymezuje, jaké platby je nutné evidovat, a také specifikuje, jaké informace
o těchto platbách mají být uchovávané. Dále kým a do jaké lhůty musí být evidence zaznamenaná.

Pro evidenci těchto plateb zřídila finanční správa Centrální elektronický systém platebních informací (CESOP).

Bližší informace: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/cesop/zakladni-informace-k-cesop

🟢Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH od ledna 2024

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo začátkem ledna dvě informace týkající se změn sazeb DPH a uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu, které jsou platné k 1. 1. 2024.

Informace ke změnám sazeb se zabývá:

 • definicí vybraných nápojů a pitné vody;
 • osvobozením od daně při dodání knih;
 • uplatnění snížené sazby daně při poskytnutí stavebních nebo montážních prací a při dodání stavby pro sociální bydlení;
 • režimem DPH při vypořádání záloh uhrazených do konce roku 2023, upozorňuje na vyhlášku o formulářových podáních;
 • sazbami DPH u pozemní hromadné dopravy osob;
 • prodávání nápojů v rámci stravovací a ubytovací služby, dále zdravotnických prostředků;
 • dodání kojenecké výživy, kávy, čaje a jiných potravin v suchém stavu.

Informace k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu přináší:

 • jeho vlastní definici, a také postup výpočtu maximálního limitu nároku na odpočet v případě poměrného nároku, technického zhodnocení;
 • postup limitace v případě pořízení vybraného vozu za účelem jeho dalšího prodeje;
 • (ne)omezení odpočtu DPH u leasingových společností;
 • přechodná ustanovení pro případ zaplacení zálohy do konce roku 2023 včetně postupu u následného technického zhodnocení automobilů.

GFŘ v informaci upozorňuje také na to, že prodej takového vozidla nepředstavuje pro účely DPH změnu rozsahu použití dlouhodobého majetku a nezakládá tak možnost navýšit původně uplatněný odpočet.

🟢Novela zákona o investičních pobídkách

Od lednové novely zákona o investičních pobídkách si vláda slibuje zejména zjednodušení a urychlení procesu poskytování investičních pobídek pro projekty přispívající k rozvoji regionů, zaměstnanosti a vzdělávání.

Novela ruší povinnost předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku, především ve formě slevy na dani z příjmu.

Rozhodovat bude nově Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě stanovisek dotčených ministerstev, zejména Ministerstva financí, a to ve zkrácené době pro vydání rozhodnutí.

Vládě se budou předkládat pouze žádosti týkající se strategických investic, tj. investičních akcí, kde je poskytovaná hmotná podpora na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Novela se vztahuje i na žádosti podané před její účinností. Novinkou je také zavedení tzv. dorovnávací daně vztahující se na české společnosti patřící do velké nadnárodní či národní skupiny.

Odborníci upozorňují na to, že v případě subjektů podléhajících dorovnávací dani čerpajících zároveň slevu na dani v rámci investičních pobídek může dorovnávací daň výrazně snížit případnou daňovou úsporu.

Soukromé právo

🟢Souběh smlouvy o výkonu funkce a pracovní smlouvy

Ústavní soud (ÚS) se ke dni 17. 1. 2024, sp. zn. III. ÚS 410/23, vyjádřil k otázce souběhu smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu a tzv. manažerské (pracovní) smlouvy.

V dané věci šlo o stěžovatele, který působil jako předseda představenstva významné akciové společnosti z oblasti potravinářského průmyslu a zároveň ve firmě zastával funkci generálního ředitele na základě manažerské smlouvy sjednané jako pracovněprávní, a posouzení smluvního souběhu.

ÚS říká, že uzavření manažerské smlouvy může být podřízené zákoníku práce, ale jen za určitých podmínek. Nemělo by to zároveň vést k obcházení úpravy odměňování za výkon funkce člena statutárního orgánu, když na rozdíl od mzdy sjednané v manažerské smlouvě musí odměnu za výkon funkce člena statutárního orgánu schválit nejvyšší orgán společnosti.

ÚS se přiklání k výkladu upřednostňujícímu v případě souběhu odměňování cestou odměny sjednané ve smlouvě o výkonu funkce, když sjednání mzdy je podle jeho názoru namístě v případech delegace obchodního vedení na třetí osoby v rámci obchodního závodu.

V případě, kdy obchodní vedení zůstává delegované na jednotlivé členy statutárního orgánu, kteří mají při výkonu této funkce i specifické povinnosti plynoucí ze zákona
o obchodních korporacích, by měli mít odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu.

🟢Přenechání bytu nájemcem třetí osobě ke krátkodobému ubytování jako důvod skončení nájmu bytu

Nejvyšší soud (NS) v rozsudku ze dne 26. 9. 2023, sp. zn. 26 Cdo 2128/2023, konstatoval, že přenechává-li nájemce pronajatý byt třetím osobám k rekreaci nebo jiným zjevně krátkodobým účelům (mj. prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb), pak ho užívá k jinému účelu než k bydlení, a tedy v rozporu s nájemní smlouvou.

Pokud pak toto porušení dosáhne (zejména vzhledem k rozsahu takového nedovoleného způsobu užívání, jeho negativním dopadům na ostatní obyvatele v domě apod.) takové intenzity, že se dá hodnotit jako hrubé, může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět.

I v případě, že pronajímatel s tímto způsobem užívání bytu dal předem souhlas, nezbavuje to nájemce odpovědnosti za jednání osoby, které byt umožnil užívat (která se tu krátkodobě ubytovala).

Dotčený souhlas totiž podle NS nezbavuje nájemce povinnosti užívat byt v souladu s nájemní smlouvou, tedy ani povinnosti užívat ho pouze k účelu, ke kterému byl přenechán, tj. k zajištění bytových potřeb.

Osobní údaje

🟢Uchování a zpracování údajů o příchozích hovorech

NS v rozsudku ze dne 27. 9. 2023, sp. zn. 33 Cdo 347/2023, uzavřel, že údaje o odchozích a příchozích hovorech, které prokazují, že volané číslo bylo propojené, a to včetně doby volání, je podnikatel povinen (oprávněn) uchovat po vymezenou dobu. A to bez ohledu na to, jestli byly hovory uskutečněné v síti jednoho operátora nebo mezi sítěmi různých operátorů, v ustanoveních § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb.

Z toho vyplývá, že provozními údaji zpracovávanými pro potřeby vyúčtování poskytnutých služeb ve smyslu § 90 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. jsou i údaje o příchozích hovorech.

Operátor je podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, oprávněn po omezenou dobu tyto osobní údaje zpracovávat a uchovávat. A to v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb a pro potřeby účtování a plateb za spojení. To se týká i případu, kdy se vztahují k jiné než reklamující osobě.

Školské právo

🟢Změny v právní úpravě přijímacího řízení

Ke dni 1. 1. 2024 začala platit novela školského zákona a nová prováděcí vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Hlavním cílem novely je zjednodušení procesu přijímacího řízení, proto nově není nutné podávat zápisové lístky.

Přihlášku k přijetí ke studiu na střední škole mohou uchazeči podávat třemi způsoby:

 • elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity;
 • písemně s podporou elektronického systému;
 • v písemné formě bez elektronického systému.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit na určenou školu, bude se muset vzdát na dané škole „svého místa“, formálně jde o tzv. zpětvzetí přihlášky.

Počet přihlášek, které je možné podat v 1. i 2. kole přijímacího řízení:

 • 3 školy u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem;
 • až 5 přihlášek v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Zároveň se počítá se systémem individuální prioritizace přihlášek uchazečem. Střední školy nově nebudou mít povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstává však možnost toto kritérium použít.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena