Právní a daňové aktuality ‣ listopad 2023

Přinášíme vám novinky z oblasti legislativy a judikatury z průběhu listopadu a předcházejících měsíců.

Dne 31. 12. 2023 uplyne desetiletá lhůta, během které se vlastníci a jejich právní nástupci mohou podle katastrálního zákona přihlásit o své vlastnické právo k nemovitým věcem.

V opačném případě vlastnické právo k těmto nemovitostem nabyde stát.

Jedná se zejména o případy, kdy:

 • v katastru není zapsán dostatečně identifikovaný vlastník nebo je v něm zapsaná již nežijící osoba vzhledem k nedostatečnému vedení evidence nemovitostí v letech 1948-1989,
 • v katastru nemovitostí je zapsaný správný vlastník, ale není dostatečně identifikovaný. V takovém případě je třeba příslušnému katastrálnímu úřadu nejpozději do konce tohoto roku předložit listiny blíže dokládající vlastnické právo zapsaného vlastníka,
 • v katastru je zapsaná osoba, která zemřela, je potřeba ve stejné lhůtě podat žádost o dodatečné projednání dědictví k soudu.
 • v katastru je jako vlastník vedena správně identifikovaná osoba, které však skutečné vlastnické právo nesvědčí, je třeba podat k soudu žalobu o určení vlastnického práva.

Pro tento poslední případ se lhůta 31. 12. 2023 neuplatňuje a žalobu lze podat i po tomto datu.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je k dispozici na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pod následujícím odkazem: https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku nebo v aplikaci Česká země dostupné pod následujícím webovým odkazem: https://www.ceskazeme.cz/.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) uložil historicky nejvyšší pokutu za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Pokutu ve výši 7 700 000 Kč uložil společnosti zajišťující přepravu, která od roku 2015 posílala na e-mailové adresy svých zákazníků (těch bylo několik milionů) obchodní sdělení nabízející výrobky či služby třetích subjektů bez toho, aniž by měla předchozí souhlas adresátů.

Společnost obchodní sdělení přikládala do e-mailů, která potvrzovala provedení nákupu a adresáti tak neměli možnost obchodní sdělení odmítnout.

Zároveň neobsahovalo propagaci vlastních výrobků a služeb, ale propagaci třetích osob, nevztahovala se tak na danou věc zákonná výjimka z nutnosti předchozího souhlasu.

Nebyly dodrženy ani další zákonné požadavky, jako je zřetelné a jasné označení takové zprávy či uvedení jednoznačné identifikace subjektu, v jehož prospěch
se taková sdělení odesílají.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EPDB) rozhodnutím ze dne 27. 10. 2023 zakázal společnosti Meta Platforms Ireland Limited – provozující sociální sítě Facebook a Instagram – zpracovávat osobní údaje pro účely personalizované reklamy na území celého Evropského hospodářského prostoru (tedy i na území České republiky).

Irskému orgánu pro ochranu osobních údajů uložil, aby přijal v dané věci konečná opatření. Zákaz začne platit týden poté, co irský úřad oznámí společnosti Meta přijatá konečná opatření.

Společnost Meta uvedla, že svým uživatelům v Evropě dá možnost vyjádřit souhlas s personalizací reklamy nebo nabídne možnost předplatného bez reklam tak,
aby vyhověla regulačním požadavkům.

Poslanecká sněmovna schválila vládní balíček. Většina změn nastane již od 1. 1. 2024. S kompletním přehledem vás seznámíme v jednom z našich dalších příspěvků.

Výběr důležitých změn:

 • zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %
 • funkční měna – možné vedení účetnictví v cizí měně (EUR, USD či GBP) v případě, že firma bude mít většinu transakcí v jedné z těchto tří měn
 • zaměstnanecké benefity:
 • souhrnné zastropování ve výši poloviny průměrné mzdy bude nově zavedené u vymezených daňových benefitů
 • benefity by neměly podléhat zdanění do částky 21 983 Kč
 • výnosy daně z nemovitostí se ponechají ve výši 100 % obcím
 • evidence dohod o provedení práce se zjednoduší
 • DPH: tištěná periodika se nově budou danit 12% sazbou; kojenecká voda, menstruační potřeby, pleny, minerálky a palivové dřevo zůstanou v sazbě
  21%
 • navýšení sazby daně z nemovitostí bude o 1,8 násobek a možnost zavedení místního obecního koeficientu na zemědělské pozemky
 • snížení státní podpory u stavebního spoření maximálně na 1 000 Kč
 • změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • snížení národních dotací
 • u vybraných daňových zaměstnaneckých benefitů nastane souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období
 • zdražení dálniční známky
  z 1 500 Kč na 2 300 Kč za rok
  a každoročně bude podléhat valorizaci
 • zrušení daňového benefitu v podobě manažerských bytů, které by se však nemělo týkat těch, kteří před účinností zákona měli v takových bytech trvalé bydliště
 • u spotřební daně z lihu pak předpokládá zkrácení původně čtyřletého období postupného navyšování sazby této daně na tříleté
 • mírnější zdaňování tzv. alternativních nikotinových produktů (např. elektronických cigaret a nikotinových sáčků)

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku ze dne 7. 9. 2023, sp. zn. C-453/22 (Schütte), rozhodl, že daňový subjekt má právo požadovat po správci daně vrácení uhrazené DPH, kterou mu dodavatel neoprávněně vyúčtoval, ale z důvodu uplynutí promlčecí lhůty mu daň již nevrátí.

V daném případě šlo o kauzu německého zemědělce, který nakupoval dřevo u svých dodavatelů, které dále dodával svým zákazníkům, přičemž na vstupu uplatňoval základní sazbu DPH, ale na výstupu sazbu sníženou.

Následně však německý soud rozhodl, že i u daně na vstupu se měla uplatnit snížená sazba.

Správce daně následně vyměřil zemědělci dlužnou DPH a úroky proto, že si na vstupu nárokoval neoprávněně vyšší daň.

Subdodavatelé daňové doklady neopravili a neoprávněnou DPH nevrátili, protože mezitím uplynula promlčecí lhůta. Daňový subjekt se tedy následně obrátil na správce daně, po kterém žádal prominutí dodatečně vyměřené DPH a úroků.

SDEU svým rozhodnutím potvrdil, že tato jeho žádost byla oprávněná. Podle SDEU by jinak byl daňový subjekt nepřiměřeně sankcionován odepřením nároku na vrácení chybně vyúčtované a bezdůvodně odvedené DPH, když ve věci nebyl prokázán daňový únik ani poškození rozpočtu členského státu.

SDEU dále uvedl, že pokud by subdodavatelé následně daňové doklady opravili, šlo by z jejich strany o úmysl získat daňovou výhodu, a v takovém případě by následné vrácení DPH subdodavatelům bylo vyloučeno.

Nejvyšší správní soud (NSS) v minulosti opakovaně judikoval, že je třeba rozlišovat mezi příjemcem marketingové služby – tedy objednavatelem služby, který z ní má prospěch – a příjemcem marketingové informace.

V projednávaném případě pak NSS zohlednil závěry této judikatury v oblasti přísně regulovaného trhu s léčivy.

V daném případě česká farmaceutická společnost, která je součástí mezinárodní skupiny společností, poskytovala marketingové služby jiné společnosti z dané skupiny se sídlem v zahraničí.

Služby považovala za samostatná plnění s místem plnění v zahraničí. Správce daně však služby považoval za vedlejší plnění, které zůstalo nedílnou součástí hlavního plnění spočívajícího v distribuci léčiv na území České republiky, a měly proto podle jeho názoru být zahrnuté do základu daně při prodeji léčiv v tuzemsku.

NSS se přiklonil na stranu farmaceutické společnosti, když ta podle něho nedodává svým zákazníkům vedle léků žádná další plnění.

Rozsudkem ze dne 17. 8. 2023, č. j. 6 Afs 125/2022-59, zamítl kasační stížnost správce daně s odůvodněním, že v případě distribuce léků nelze za součást hodnoty protiplnění považovat úplatu za marketingové služby neposkytnuté zákazníkům, kteří byli pouze příjemci marketingové informace.

Příjemcem vlastní marketingové služby byla jiná zahraniční společnost ze skupiny daňového subjektu, a proto úplatu za marketingové služby nelze zahrnout do základu DPH.

Dne 20. 9. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 278/2023 Sb., novelizující zákon o pobytu cizinců v oblasti zdravotního pojištění cizinců.

Zákon nic nemění na povinnosti cizinců ze zemí mimo EU pobývajících na území České republiky po dobu delší 90 dnů mít platné komplexní zdravotní pojištění po celou dobu jejich pobytu.

Nově si však toto pojištění nemusejí sjednávat výlučně u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), ale u kterékoli zdravotní pojišťovny, která je oprávněna tento typ pojištění poskytovat. Cizinci, kteří mají už dříve sjednané pojištění u VZP, ho mohou vypovědět do 20. 12. 2023. Tím však nevzniká nárok na vrácení již uhrazeného jednorázového pojistného a nové pojišťovně tak budou muset pojistné odvést znovu.

Novela také zvýšila limit pojistného plnění na 400 000 EUR, což doprovází zákonné oprávnění pojišťoven navýšit kvůli tomu pojistné. VZP však vydala prohlášení, že navýšení pojistného nezvažuje.

Novela zavádí povinnou účast cizinců mladších 18 let pobývajících v České republice na základě povolení k dlouhodobému pobytu na veřejném zdravotním pojištění bez možnosti nahradit jej pojištěním komerčním. Cizinec se stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění den následující po skončení stávajícího pojištění, což je povinen pojišťovně navíc oznámit. Prodloužení komerčního pojištění nebude možné.

Dosažením věku 18 let nebo koncem platnosti povolení k dlouhodobému pobytu účast na veřejném zdravotním pojištění zaniká a cizinci si následně budou muset sjednat komplexní zdravotní pojištění.

Novela mimo jiné zavádí registr zdravotního pojištění cizinců, který bude provozovat Česká kancelář pojistitelů.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena