Právní a daňové aktuality ‣ říjen 2023

Představujeme několik novinek z oblasti práva a daní z průběhu října roku 2023.

Občanské a pracovní právo

🟢K neplatnosti smlouvy z důvodu lichvy přihlédne soud i bez návrhu

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 2. 10. 2023, sp. zn. 23 Cdo 2885/2022, rozhodl, že právní úprava lichvy představuje zvláštní případ tzv. absolutní neplatnosti, ke které musí soudy přihlédnout i bez návrhu.

Pokud jsou naplněny zákonné znaky lichvy, tj. – při uzavření smlouvy jedna strana zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru – jde vždy o případ porušení dobrých mravů.

V daném případě šlo o situaci, kdy otec poskytl svoji bytovou jednotku jako zástavu za úvěr, který byl poskytnut jeho synovi. Následně přikročil k prodeji jednotky, aby jeho syn získal peníze na splacení úvěru v situaci, kdy byl druhou smluvní stranou ujišťován o tom, že ta nezaplatí doplatek kupní ceny, čímž poruší smlouvu a otec úvěrovaného tak od ní bude moct odstoupit a o byt tak nepřijde.

🟢Náhradní výživné

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, který umožní v případech, ve kterých povinný rodič neplní vyživovací povinnost vůči dítěti, požádat na Úřadu práce o sociální dávku ve výši soudem přiznaného výživného, nejvýše však ve výši 3 000 Kč.

Jedná se o případy, kdy po uplynutí podpůrčí doby pohledávka za dlužné výživné přejde na stát, který ji bude vymáhat.

Podpůrčí doba, tedy nejdelší zákonem přípustná doba pobírání náhradního výživného, byla doteď 2 roky a novela ji prodlužuje až na 4 roky.

🟢Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku

V souvislosti s nedávnou novelou zákoníku práce, která přinesla mj. novou úpravu práce na dálku, počítající i s náhradou nákladů tzv. home-officů, vydalo Ministerstvo práce a sociální věcí vyhlášku č. 299/2023 Sb., kterou stanovilo, že paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku bude pro rok 2023 ve výši 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce na dálku.

V souvislosti s tím upozorňujeme, že zaměstnavatelé si však se zaměstnanci mohou ujednat, že jim taková náhrada za práci na dálku nepřísluší.

Daně a kapitálový trh

🟢Rozšíření regulovaných investičních nástrojů o technologie související s kryptoměnami

Prezident republiky podepsal novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o pojišťovnictví, která rozšiřuje okruh regulovaných investičních nástrojů
o technologie související s kryptoměnami
, které fungují na principu technologie distribuovaného registru (DLT).

Zároveň umožní úřadům získat přístup k některým údajům z transakcí s kryptoměnami s cílem dosáhnout transparentního obchodování a odstranění nelegálního obchodování.

🟢Podání dodatečného daňového přiznání na nižší daň

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v rozsudku ze den 5. 9. 2023, č.j. 2 Afs 363/2019-50, rozhodl, že daňový subjekt může podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň kdykoliv v průběhu trvání lhůty pro stanovení daně.

Došlo tak k průlomu do dosavadní judikatury NSS, která se však i nadále uplatní pro podávání dodatečného daňového přiznání pro vyšší daň – tam tedy i nadále platí pro podání lhůta do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil důvody pro jeho podání.

Beze změny zůstávají také další lhůty, např. pro uplatnění nároku na odpočet DPH.

V případě nižší daně však daňové subjekty mohou zvažovat volněji, kdy podají dodatečné daňové přiznání.

🟢Transakce mezi spojenými osobami a rozhodnutí mateřské společnosti

§ 23 odst. 7 věta první zákona o daních z příjmů stanoví, že v případě, pokud se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednané mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. NSS v poslední době vydal dvě rozhodnutí týkající se výkladu tohoto ustanovení.

V rozsudku ze dne 25. 8. 2023, č.j. 7 Afs 358/2021-34, NSS potvrdil původní právní názor správce daně, podle kterého se ustanovení § 23 odst. 7 uplatní i v případech obchodů s nespojenými osobami, které byly z příkazu mateřské společnosti realizovány pod úrovní provozních nákladů a daňový subjekt nad nimi tedy neměl plnou kontrolu a nemohl vyjednávat jejich podmínky.

V rozsudku ze dne 31. 8. 2023, č.j. 10 Afs 162/2021-50, pak NSS nesdílel právní názor správce daně a rozhodl, že rozhodnutí mateřské společnosti o zastavení nerentabilní výroby pletacích strojů a likvidaci materiálu není transakcí mezi spojenými osobami a § 23 odst. 7, se proto na takový případ neuplatní. Podle NSS totiž v daném případě nešlo o smluvní závazkových vztah, ale o rozhodnutí mateřské společnosti učiněné v rámci obchodního vedení dceřiné společnosti, které nemá za následek vznik, změnu ani zánik smluvního závazku.

Osobní údaje

🟢Zrušení údajů o fyzických osobách v seznamu datových schránek

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, na jehož základě dojde ke změně v dostupnosti údajů o datových schránkách fyzických a podnikajících fyzických osob.

Tyto údaje budou nově do seznamu zapisovány pouze na žádost držitele datové schránky. Na jeho žádost bude možné je ze seznamu i následně vymazat. U zapsaných držitelů dojde k automatickému výmazu těchto údajů.

Sociální zabezpečení

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která zjednoduší proces podávání žádostí o přiznání důchodu.

🟢Důchody a placené volno

O ten bylo doteď možné žádat pouze osobně na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení, kde byla žádost s žadatelem sepsaná. Nově bude moci žadatel žádost vyplnit sám a podat ji elektronicky.

Osobní možnost podání žádosti zůstane zachovaná a dále se rozšíří o možnost podat ji na kterékoli pobočce, nejen na té v místě bydliště. Novela dále navyšuje termíny výplaty penzí – těch bude nově pět a půjde o sudé dny v prvních čtrnácti dnech v měsíci. Novela také upravuje placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborecha akcích pro děti a mládež. Zjednoduší proces státní úhrady mzdy nebo platu zaměstnavatelů a také rozšíří skupinu lidí, kteří v této souvislosti mohou o pracovní volno žádat. Půjde i o tábory organizované dobrovolnými hasiči, sportovními kluby nebo církevními spolky.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena