Právní aktuality ‣⁠ červen 2023

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu června roku 2023 a předcházejících měsíců. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Stavebnictví

🟣Jednotné environmentální stanovisko

Již ve zvláštním čísle právních aktualit zabývajícím se novým stavebním zákonem jsme zmínili nový institut tzv. jednotného environmentálního stanoviska (JES), které má za cíl nahradit větší množství závazných stanovisek z oblasti životního prostředí. Poukázali jsme také na to, že JES bude vydáván mimo stavební řízení. Budou ho vydávat odlišné orgány v závislosti na povaze stavebního záměru. V červnu byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, který s účinností od 1. 4. 2024 bude upravovat proces vydávání JES. Zákon stanoví,že žádost o vydání JES musí kromě obecných náležitostí obsahovat také všechny náležitosti stanovené pro žádosti o vydání jednotlivých závazných stanovisek, namísto nichž má být JES vydáno. Pokud o to žadatel požádá ještě před podáním žádosti, je orgán příslušný k vydání JES povinen provést předběžné konzultace záměru s ostatními dotčenými orgány a poskytnout žadateli informace k náležitostem žádosti a dalším souvisejícím okolnostem tak, aby bylo možné vydat JES bez zbytečného odkladu po podání žádosti. K žádosti se následně vyjádří orgány jinak příslušné k vydání jednotlivých závazných stanovisek, namísto nichž má být JES vydáno.

Samotné JES musí být vydáno do 60 dnů od podání žádosti. Tuto lhůtu lze až o 30 dnů prodloužit. Vydané JES je platné po dobu 5 let od jeho vydání. Dobu jeho platnosti však lze na žádost prodloužit, a to také opakovaně. Dojde-li v době platnosti JES ke změně okolností, za nichž bylo vydáno, lze požádat o jeho změnu. JES budou zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup.

🟣Změny DPH ve stavebnictví

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, reagující na nový stavební zákon. Nejdůležitější změnou, kterou novela zavádí, je změna zákonné definice bytového a rodinného domu, která již nevyžaduje, aby tyto stavby byly stavebně-právně určeny k bydlení. To bude mít vliv na určení správné sazby DPH případě stavebních prací u dokončené stavby pro bydlení a sociální bydlení nebo u výstavby a dodání stavby pro sociální bydlení, a také pro splnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání nemovitých věcí nebo při jejich nájmu. Z toho důvodu Generální finanční ředitelství přistoupilo také k aktualizaci dosavadní informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí, která však ještě nebyla vydána.

Daně

🟣Daňové milostivé léto

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění
a zániku některých daňových dluhů. Zákon umožňuje fyzickým osobám, kterým vznikl dluh na dani nejpozději do září 2022 odpuštění příslušenství daně, pokud zaplatí dlužnou daň (jistinu) a zároveň do 30. 11. 2023 požádají o odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně nákladů daňové exekuce). U dlužných částek převyšujících 5 000 Kč navíc zákon umožňuje rozložení jejich úhrady na splátky. Zákon se vztahuje i na soudní a místní poplatky, pokud se obce k daňovému milostivému létu připojí obecně závaznou vyhláškou. Zákon umožňuje také odpuštění některých daňových nedoplatků, jejich výše na konkrétní dani nepřevyšuje 200 Kč, resp. 30 Kč u daně z nemovitosti a v souhrnu nepřevyšuje na všech daních 1 000 Kč. Tzv. daňové milostivé léto se však nevztahuje na příslušenství daně vymáhané soudním exekutorem nebo s pomocí mechanismu mezinárodní pomoci.

Na podobném principu potom spočívá i zákon č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který také vstoupí v účinnosti 1. 7. 2023. Odpuštění penále a exekučních srážek je podmíněno úhradou dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění vzniklých do konce roku 2022. Odpuštění penále je navíc možné i u právnických osob.

🟣Daňová uznatelnost nákladů na služby přijatých ze skupiny

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku ze dne 16. 5. 2023, č.j. 10 Afs 93/2021-69, konstatoval, že daňová uznatelnost nákladů na služby přijaté ze skupiny je podmíněna tím, že subjekt daně prokáže, že vnitropodnikové služby v tvrzeném rozsahu skutečně přijal, služby přinesly mu užitek a zdůvodní výši ceny, kterou za služby zaplatil. V daném případě správce daně odmítl daňovou uznatelnost nákladů za poradenské služby, protože společnost nedoložila, že jí služby byly skutečně poskytnuty a za jakou cenu. NSS se společnosti zastal a v rozsudku uzavřel, že požadavek správce daně, aby společnost doložila každou jednotlivou radu a vyčíslila s ní související úsporu, ze které dodavatel vypočítal odměnu, byl nepřiměřený. Podle NSS postačí, že společnost zdůvodnila, jak se výrobní rady konkrétně projevily ve sledovaných oblastech a uvedla, jakých úspor či navýšení výroby s jejich přispěním dosáhla. Naopak ve vztahu k podpůrným službám NSS uzavřel, že se společnosti nepodařilo doložit skutečný obsah a fakturovanou cenu. V tomto případě NSS shledal požadavek správce daně na doložení podrobnějších informací k přijetým plněním než jen obecných vyjádření k jednotlivým oblastem spolupráce jako oprávněný.

🟣Správce daně má šetřit práva daňových subjektů

NSS se v rozsudku ze dne 16. 6. 2023, č.j. 2 Afs 72/2022-63, zastal stěžovatele, který ve svém rekreačním domě topil a ohříval vodu kotlem na lehký topný olej. Zákon v takovém případě umožňuje žádat o vrácení spotřební daně z minerálního oleje, o což stěžovatel usiloval, avšak daňové orgány jeho nárok neuznaly s poukázáním na to, že nebyl schopen prokázat, jaké množství minerálního oleje skutečně spotřeboval, protože stěžovatel neměřil množství pomocí měřidla, ale vlastního výpočtu, ve kterém však nezohlednil nepravidelný tvar nádoby. Z toho důvodu byly jeho výpočty spotřeby nepřesné. NSS se však muže zastal. Připustil, že jeho evidence mohla být přesnější, ale způsob určování množství protopeného minerálního oleje bylo podle NSS možné vypočítat na základě ostatních zaznamenaných ukazatelů přímo správcem daně. To platí podle NSS tím spíše v situaci, kdy je zjevné, že určitý neshoda nevznikla zlým úmyslem daňového subjektu, ale spíše jeho omluvitelným nedopatřením.

🟣Režim DPH při dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku ze dne 20. 4. 2023, věc C-282/22
(Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) vyslovil, že dobíjení elektrických vozidel
a poskytování souvisejících služeb (např. technické podpory pro řidiče či zpřístupnění digitální aplikace pro rezervaci dobíjecího konektoru a prohlížení historie transakcí) tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží. SDEU uvedl, že plnění spočívající v zajištění přívodu elektřiny do baterie elektrického vozidla je dodáním zboží. Použití vhodného zařízení k dobíjení, technická podpora a poskytnutí digitální aplikace představují samy o sobě poskytnutí služby. Nicméně v daném případě se podle SDEU jednalo o vedlejší plnění, které nutně doprovází dodávku elektřiny, protože slouží jako prostředek k tomu, aby bylo možné za co nejlepších podmínek využívat dodávku elektřiny nezbytnou k pohonu elektrického vozidla.

Veřejné zakázky

🟣Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 16. 7. 2023 vstoupí v účinnost zákon č. 166/2023 Sb., měnící zákon o zadávání veřejných zakázek. Jde o novelu transponující do textu zákona evropské směrnice, a zavádějící další změny, které by měly snížit administrativní zatížení zadavatelů i dodavatelů a odstraňující přísnost některých pravidel. Zákon nově zadavatelům umožní v zadávací dokumentaci stanovit, že námitky proti ní bude možné podat nejpozději do 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Totéž bude platit i pro postup v soutěži o návrh. Nově se i u zjednodušeného podlimitního řízení bude vyžadovat bezúhonnost uchazečů. Změny se dotknou také mechanismu podávání námitek. Důležitou změnu představuje nová povinnost složit kauci při podání podnětu k zahájení řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud kauce nebude zaplacena, ÚOHS se podnětem vůbec nebude zabývat. Sleduje se tím zejména omezení v praxi poměrně častých šikanózních udání u ÚOHS. Zákon dále odstraňuje některé formalismy, např. informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán, detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či požadavek na předkládání originálů dokumentů o kvalifikaci. Posíleny byly také prostředky informovanosti účastníků, a to např. tím, že ti budou moci požadovat, aby jim zadavatel poskytl údaje o nabídkových cenách po otevření elektronických nabídek. Po ukončení zadávacího řízení budou na internetu uveřejněny všechny nabídkové ceny. To umožní analyzování zakázaných kartelových dohod ze strany ÚOHS.

Cizinecké právo

🟣Novela azylového a pobytového zákona

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost novela azylového a pobytového zákona, která zpřísní tresty za nerespektování rozhodnutí o vyhoštění a převaděčství více než 7 osob (hrozit jim bude až osmileté vězení), zavede evidenci aut uprchlíků a povinnost úřadů posoudit žádost cizince o poskytnutí mezinárodní ochrany před pronásledováním z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině z hlediska pohlaví žadatele nebo jeho genderové identity. Ministr vnitra však navzdory přijaté změně uvedl, že pouhá existence k sociální skupině k udělení azylu nestačí a aplikační praxe ministerstva se navzdory novele měnit nebude. Pokud jde o evidenci aut uprchlíků, reaguje tím zákon na informace, že velká řada aut ukrajinských uprchlíků není pojištěna. Nezaregistrování vozidla v evidenci bude možné trestat pokutou až do výše 30 000 Kč.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena