Právní aktuality ‣⁠ květen 2023

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu května roku 2023 a předcházejících měsíců. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Daně

🟣Zahrnutí pozemku do krátícího koeficientu při jeho prodeji developerem

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku ze dne 31. 3. 2023, č.j. 5 Afs 335/2021-29, zabýval vyloučením prodeje pozemku z výpočtu krátícího koeficientu. V projednávané věci daňový subjekt prodával pozemky, které vedl ve svém účetnictví jako dlouhodobý majetek. Podle správce daně však mělo jít o zásobu, protože daňový subjekt podnikal jako developer a pozemky pořizoval se záměrem jejich dalšího prodeje. Z toho důvodu správce daně odmítl vyloučení prodeje pozemků z výpočtu krátícího koeficientu v rámci přiznání k DPH. NSS poukázal na to, že pro posouzení toho, zda se jedná o dlouhodobý majetek nebo zboží (zásobu) je rozhodné předpokládané budoucí využití. NSS nepřisvědčil námitce daňového subjektu, že pozemky v mezidobí pronajímal pro zemědělské účely, umístění reklamy či skladování materiálu. Podle NSS využití pozemku v drobném rozsahu není rozhodující pro určení, zda se jedná o dlouhodobý majetek či zásobu. Rozhodující není ani to, jak o pozemku daňový subjekt účtuje. Rozhodnou je faktická činnost daňového subjektu a z toho důvodu by měl být prodej pozemku do výpočtu krátícího koeficientu zahrnut.

🟣Použití režimu přenesení daňové povinnosti u dodávek movitých věcí při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

NSS v rozsudku ze dne 24. 3. 2023, č.j. 30 Afs 295/2020-30, posuzoval otázku toho, zda lze na dodané movité věci nahlížet jako na vedlejší plnění k poskytnutým stavebním a montážním pracím, a tedy lze na ně uplatnit režim přenesení daňové povinnosti. V dané věci daňový subjekt modernizoval pro svého odběratele jeho mlékárnu a v rámci toho mu dodal speciálně upravený chladící vůz, lednice, formy na sýr, pracovní stoly atd. Daňový subjekt následně uplatnil režim přenesení daňové povinnosti, s čímž však správce daně nesouhlasil. NSS se přiklonil na stranu správce daně a poukázal na to, že režim přenesení daňové povinnosti v souvislosti se stavebními či montážními pracemi lze uplatnit u souvisejících plnění, která jsou pevně připojena k budově. Zákon podle soudu nedává prostor pro natolik široký výklad, který obhajoval daňový subjekt.

Pracovní právo

🟣Nové nařízení o úpravě náhrady ztráty na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Dne 1. 6. 2023 vstoupí v účinnost nové nařízení vlády č. 131/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů. Obě náhrady se nově upravují tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 2,3 % a 400 Kč. Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší od 1. června 2023, pokud právo na tyto náhrady vzniklo před tímto dnem. Náhrady, na které vznikne právo po 31. 5. 2023, se tudíž novým nařízením řídit nebudou.

Osobní údaje

🟣ÚOOÚ zahájil konzultace návrhu metodiky ke kamerovým systémům

ÚOOÚ zveřejnil na svých webových stránkách návrh metodiky týkající se kamerových systémů. Jejím cílem je zajistit lepší orientaci správců a zpracovatelů osobních údajů, stejně jako dodavatelů kamerových systémů v povinnostech, které se týkají návrhů, zřízení a provozování kamerových systémů. Vzhledem k tomu, že metodika nebude právně závazná, může správce k zajištění plnění povinností stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) využít i jiné postupy. Je také možné využít jen některé části metodiky a zbytek požadavků řešit odlišně. Kromě toho by metodika měla usnadnit pozici malých správců osobních údajů,  zejména v případech běžných kamerových systémů. Je navrženo zavedení řazení kamerových systémů do čtyř tříd, a to s návrhem minimálních technických a organizačních opatření a příkladem možného zpracování balančního testu. ÚOOÚ přivítá vyjádření k návrhům uvedeným v metodice a vyzývá k doručení případných námětů do 9. 6. 2023 na e-mailovou adresu metodika@uoou.cz.

Trestní právo

🟣Povinnost k náhradě škody v případě schválení dohody o vině a trestu

Ústavní soud (ÚS) se v nálezu ze dne 9. 5. 2023, sp. zn. III. ÚS 236/23, zabýval otázkou povinnosti pachatele nahradit škodu poškozeným v případě schválení dohody o vině a trestu. V daném případě šlo o dohodu, jejímž obsahem bylo prohlášení viny a souhlas pachatelů s tím, že se všichni poškození s jejich nároky na náhradu škody odkáží na občanskoprávní soud, protože k nalezení shody na výši škody nedošlo a skutkový stav neumožňoval, aby výši škody na jeho základě určil soud sám. Tato dohoda však neobstála před odvolacím soudem. Pachatelé se následně obrátili na ÚS, u kterého našli zastání. ÚS rozhodl, že zůstává-li výše škody způsobená trestnou činností sporná, musí být o povinnosti pachatele ji uhradit rozhodnuto až v rámci občanskoprávního soudního řízení, kde k dané otázce bude prováděno odpovídající dokazování a kde bude dán jak pachateli, tak poškozenému náležitý prostor se k otázce náhrady škody vyjádřit. Za situace, kdy není výše škody součástí dohody o vině a trestu a ani skutkový stav není spolehlivě prokázán, nemůže soud obviněnému uložit povinnost k náhradě škody. Takový postup by představoval porušení práva obviněného na spravedlivý proces zaručeného Listinou základních práv a svobod.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena