Právní aktuality ‣ prosinec 2021

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu prosince a předcházejících měsíců roku 2021. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Kapitálový trh

Novela nařízení o investování investičních fondů

Dne 1. 1. 2022 nabylo účinnosti vládní nařízení č. 432/2021 Sb., které mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Zásadní změnou je nové pojetí investičních limitů a limitů u celkové expozice. Jakkoli se procentuální limitace nijak nemění, nově není navázána na hodnotu majetku, ale na čistou hodnotu aktiv investičního fondu. Změnila se také pravidla přijetí úvěru nebo zápůjčky. Nově lze úvěr nebo zápůjčku na účet standardního fondu přijmout jen, jestliže splatnost tohoto úvěru nebo zápůjčky není delší než 6 měsíců a součet hodnoty všech takto přijatých úvěrů a zápůjček nepřekročí 10 % čisté hodnoty aktiv standardního fondu. Tím však není dotčen limit pro expozici standardního fondu vztahující se k finančním derivátům. Nařízení dále zavádí jako podmínku nabytí cenného nebo zaknihovaného cenného papíru vydaného fondem kvalifikovaných investorů do jmění speciálního fondu nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu to, že daný fond kvalifikovaných investorů musí podle svého statutu poskytovat úvěry a zápůjčky. Mění se také právní vymezení majetku investičního fondu a majetku a dluhů z investiční činnosti.

Koronavirus

Dne 23. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Příspěvek činí 370 Kč za každý z prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény a zaměstnavatel ho vyplatí společně s náhradou mzdy, která dosahuje 60 % takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. Jestliže však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku konkrétního zaměstnance (za odpovídající počet zameškaných hodin), příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Dne 24. 12. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. O nový bonus budou moci požádat osoby samostatně výdělečně činné, společníci s.r.o. a tzv. dohodáři v případě poklesu tržeb či příjmů nejméně o 30 %, který nastal v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. Musí však jít o převažující část jejich příjmů, popř. přidané hodnoty pocházející z jejich činnosti. Rozhodným dnem je 22. 11. 2021. Výše příspěvku činí až 1000 Kč denně.

Dne 23. 12. 2021 vstoupil v účinnost také zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Výše ošetřovného podle tohoto zákona činí za období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 80 % denního vyměřovacího základu, u zaměstnanců pak minimálně 400 Kč denně. Nárok mají i tzv. dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění.

Trestní právo

S účinností od 1. 1. 2022 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti další části novely trestního zákoníku a trestního řádu k několika důležitým změnám v trestním právu. Nově budou např. soudy moci pachateli, který se trestného činu dopustil v souvislosti s řízením motorového vozidla, uložit povinnost podrobit se terapeutickému programu pro řidiče. Trestní zákoník nově upravuje skutkovou podstatu trestného činu šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403a), jehož protiprávnost však vylučuje, pokud k jeho šíření dojde za účelem vzdělávání, výzkumu, umění, podávání zpráv o aktuálních nebo historických událostech nebo k obdobným účelům. Trestní řád byl potom doplněn o nový dovolací důvod, spočívající v tom, že rozhodná skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění znaků trestného činu, jsou ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů nebo jsou založena na procesně nepoužitelných důkazech nebo ve vztahu k nim nebyly nedůvodně provedeny navrhované podstatné důkazy.

Osobní údaje

Cookies jen se souhlasem

S novým rokem vstoupila v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která nově jasně vymezuje, že správci webových stránek mohou shromažďovat osobní údaje návštěvníků těchto stránek pouze na základě jejich prokazatelného souhlasu. Souhlasu není třeba jen ve vztahu k tzv. technickým cookies (tj. takovým, které jsou nezbytné pro přenos zpráv a poskytování služeb, včetně zajištění bezpečné komunikace). Úřad pro ochranu osobních údajů v té souvislosti upozorňuje, že souhlas se zpracováním musí být od návštěvníka webové stránky získán svobodně a musí být konkrétní a informovaný. O takový souhlas podle Úřadu rozhodně nejde v případě, kdy je v prohlížeči souhlas předem automaticky nastaven. Je to pak právě správce, kdo musí prokázat, že mu subjekt údajů udělil právě svobodný, konkrétní a informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Daně

Zamítnutí nároku na odpočet DPH v případě fiktivního dodavatele

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku ze dne 11. 11. 2021, C-281/20 (Ferimet), potvrdil, že pro uplatnění nároku na odpočet DPH v tzv. režimu reverse-charge (čili při přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění) musí být splněny formální, ale i věcné podmínky. SDEU zopakoval své dřívější závěry, že nárok na odpočet DPH musí být přiznán, jestliže jsou splněny věcné podmínky, i když došlo k porušení některých podmínek formálního charakteru. Toto ovšem neplatí, pokud v důsledku porušení formálních podmínek není možno prověřit splnění věcných požadavků. Podle SDEU může uvedení fiktivního dodavatele na faktuře představovat porušení věcných podmínek. A pokud správce daně nemůže jinak ověřit, zda při poskytnutí plnění jednal skutečný dodavatel coby osoba povinná k dani, může nárok na odpočet nepřiznat. Současně správce daně může zamítnout nárok na odpočet daně, pokud prokáže, že se příjemce plnění dopustil daňového úniku či pokud příjemce věděl nebo mohl vědět, že předmětné plnění je součástí obchodního řetězce zatíženého daňovým únikem.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena