Právní a daňové aktuality ‣ srpen 2023

Přinášíme výběr zajímavých aktualit z právní a daňové oblasti za srpen i předchozí měsíce.

Občanské právo

🟣Nepřípustnost smluvní pokuty za neuzavření smlouvy zprostředkovávané realitní kanceláří

Nejvyšší soud (NS) se v rozsudku ze dne 20. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022, zabýval problémem, kdy některé realitní kanceláře při podpisu smlouvy o realitním zprostředkování sjednávají smluvní pokutu, a to v případě, kdy zájemce odmítne kupní či nájemní smlouvu podepsat. Jedná se i o případy, kdy zájemce projevil vážný zájem o uzavření této smlouvy a poté si svůj postoj rozmyslel.

V tomto případě se jednalo o smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku, který bez podpisu smlouvy propadl dané kanceláři.

NS zajímalo, zda tuto smlouvu může považovat za smlouvu o realitním zprostředkování na základě zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Vyhodnotil že ano, proto aplikoval na věc § 14 tohoto zákona, podle kterého ve smlouvě o realitním zprostředkování nemůže uložit zájemci, který je spotřebitelem, povinnost uzavřít realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy.

Obchodní právo

🟣Funkční období členů volených orgánů akciové společnosti

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 17. 5. 2023, sp. zn. 27 Cdo 1915/2022, se zabýval důležitými otázkami pro každodenní praxi akciových společností.

Rozhodl, že pokud se mění stanovy akciové společnosti tak, že se prodlužuje funkční období členů volených orgánů, prodloužení se vztahuje na budoucí i současné členy volených orgánů. Dle NS je nutné rozlišovat mezi jednočlennými akciovými společnostmi, ve kterých k takovému rozhodnutí vůči členům volených orgánů dojde a mezi ostatními akciovými společnostmi, ve kterých bude rozhodnutí vůči členům orgánů účinné v okamžiku, kdy se na něm valná hromada usnese. A to v případě, že nebude v rozhodnutí valné hromady, zákoně nebo stanovách určené jinak, např. u jednočlenných společností. NS dále uvádí, že pokud dojde k prodloužení funkčního období, dochází v podstatě k opětovného zvolení do funkce. K tomu musí dát volený člen souhlas. Jednou z možností je tzv. konkludentní souhlas – což znamená, že bude ve výkonu funkce pokračovat i poté, co by jeho původní funkční období uplynulo.

Nakonec NS řešil, zda mohou stanovy vymezit funkční období členů volených orgánů jako neomezeně dlouhé. S ohledem na dispozitivní právní úpravu obsaženou v zákoně o obchodních korporacích, od které se dá ve stanovách odchýlit, říká, že neomezeně dlouhé funkční období ve stanovách akciové společnosti je možné vymezit.

Daně

🟣Vládní konsolidační balíček

Poslanecká sněmovna v současnosti projednává vládní balíček, který by měl konsolidovat stav veřejných financí. Vládní koalice se shodla na tom, že sněmovně předloží pozměňovací návrh.

Pokud úspěšně projde legislativním procesem, mělo by od 1. 1. 2024 platit následující:

 • možné vedení účetnictví v cizí měně (EUR, USD či GBP) v případě, že firma bude mít většinu transakcí v jedné z těchto tří měn
 • u vybraných daňových zaměstnaneckých benefitů nastane souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období
 • navýšení sazby daně z nemovitostí bude o 1,8 násobek a možnost zavedení místního obecního koeficientu na zemědělské pozemky
 • zrušení daňového benefitu v podobě manažerských bytů, které by se však nemělo týkat těch, kteří před účinností zákona měli v takových bytech trvalé bydliště
 • u spotřební daně z lihu pak předpokládá zkrácení původně čtyřletého období postupného navyšování sazby této daně na tříleté
 • mírnější zdaňování tzv. alternativních nikotinových produktů (např. elektronických cigaret a nikotinových sáčků)
 • snížení národních dotací
 • změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • snížení státní podpory u stavebního spoření maximálně na 1 000 Kč
 • zdražení dálniční známky a pravidelnou valorizaci její ceny
 • zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %. Nerealizované kurzové rozdíly by přitom podle navržené změny neměly vstupovat do daňového základu této daně, tudíž by se zdanění příjmů mělo týkat pouze realizovaných kurzových operací

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena