Právní aktuality ‣ duben 2022

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu dubna a předcházejících měsíců roku 2022. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Daně

Novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty

Dne 26. 4. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 93/2022 Sb., novelizující úpravu spotřebních daní a daně z přidané hodnoty. Zákonem došlo k transpozici tzv. alkoholové směrnice. Zákon umožňuje, aby až do konce roku 2030 Česká republika nebrala pro účely měření stupňů Plato v potaz složky piva, jež byly přidány po kvašení. Novela také zpřesnila ustanovení týkající se osvobození od daně u denaturovaného lihu a specifikovala postup pro získání osvědčení za účelem uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě pro osoby dopravující alkoholické nápoje do členských států, které na ně aplikují snížené sazby spotřební daně. Analogicky budou zákonem specifikovány podmínky pro uznání osvědčení malého nezávislého výrobce piva z jiného členského státu, pokud je pivo dopravováno do ČR.

V zákoně o dani z přidané hodnoty došlo novelou k rozšíření osvobození od daně, tak aby při nákupu zboží (ať již z jiného členského států, ze třetí země nebo v rámci tuzemska) nebo při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku bylo toto umožněno Evropské komisi nebo agentuře nebo dalším subjektům zřízeným podle práva EU, čímž by mělo dojít k odstranění daně z přidané hodnoty jako nákladového faktoru pro programy EU, které jsou koncipovány jako pomoc členským státům.

Finanční trhy

Změnový zákon v souvislosti s implementací předpisů EU o unii kapitálových trhů

Prezident republiky podepsal zákon sjednocující pravidla přeshraniční nabídky investičních fondů nebo změn kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry. Právní úprava by tak měla posílit konkurenceschopnost českého kapitálového trhu, a to zejména díky podpoře malých a středních společností a sjednocením českých předpisů s evropským nařízením o skupinovém financování (crowdfundingu). Zákon umožní zahraničním bankám a oprávněným finančním institucím poskytovat na území ČR investiční služby bez nutnosti zřízení pobočky, pokud jsou tyto služby poskytované profesionálním zákazníkům. Nově by také měla Česká národní banka určovat u bank i spořitelních družstev odměnu likvidátora namísto soudu.

Obchodní právo

Statutární orgán akciové společnosti s monistickým systémem po velké novele ZOK

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 2. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 1986/2021 naznal, že ujednání stanov akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury, podle nichž je statutárním orgánem společnosti statutární ředitel, pozbyla počátkem roku 2021, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 33/2020 Sb., novelizující zákon o obchodních korporacích (ZOK), závaznosti. Podle § 456 odst. 1 ZOK ve znění po novele je tak v takových akciových společnostech statutárním orgánem společnosti správní rada, která je podle posuzovaných stanov jednočlenná. Jinými slovy ten, kdo byl do konce roku 2020 statutárním ředitelem akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury, je od roku 2021 považován za jediného člena správní rady.

Trestní právo

Ochrana zabavené elektronické komunikace advokátů s klienty

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se ve věci Särgava proti Estonsku (stížnost č. 698/19) zabýval ochranou důvěrnosti komunikace v případu zabaveného mobilního telefonu a počítače advokáta podezřelého z účasti na trestné činnosti. Podle ESLP musí existovat dostatečné procesní záruky, aby nedošlo k porušení práva na respektování privilegované korespondence. ESLP uznal, že komunikace advokátů s jejich klienty požívá zvláštní ochrany. Advokátům lze sice v tomto směru uložit i povinnosti, zejména když existují věrohodné důkazy o jejich účasti na trestném činu, státy však musejí přijmout právní úpravu s dostatečnými procesními zárukami proti svévolným a nepřiměřeným zásahům do této korespondence. Měl by být také stanoven postup provádění filtrace obsahu v zabavených elektronických zařízeních, pokud se v něm nachází i privilegovaná komunikace advokáta s klienty. Taková právní ochrana bude chránit nejenom advokáty, ale zejména jejich klienty.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena