Právní aktuality ‣ květen 2020

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti judikatury a legislativy, které vešly v účinnost nebo byly projednávány v několika posledních měsících. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

V souvislosti s krizovými opatřeními a jejich současným uvolňováním byla schválena novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Tato novela (zákon č. 262/2020 Sb.) vstoupila v účinnost dne 3. 6. 2020 a zakládá vedle OSVČ nově právo na kompenzační bonus (známý též jako „Pětadvacítka“) i společníkům společností s ručením omezeným. Výše bonusu činí 500 Kč/den příslušného bonusového období. Ta jsou zatím dvě – v rámci prvního lze získat kompenzační bonus až ve výši 25 000 Kč, v rámci druhého až ve výši 19 500 Kč. Žádost se podává u finančního úřadu příslušného podle místa bydliště společníka. Pro přiznání bonusu musí jak společník, tak také společnost, splnit několik podmínek.

Společníkem, který o kompenzační bonus žádá, může být pouze fyzická osoba odvádějící daň z příjmu v ČR (ve většině případů jde o osoby s bydlištěm v ČR), která není v úpadku a není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou ve smyslu platných daňových předpisů. Podíl tohoto společníka nesmí být včleněn do kmenového listu. Společník zároveň nesmí být přihlášen k nemocenskému pojištění jako zaměstnanec, ledaže je zaměstnancem společnosti s ručením omezeným, jejímž je zároveň společníkem. Pokud je fyzická osoba společníkem ve vícero společnostech s ručením omezeným, nevzniká jí nárok na kompenzační bonus za každou společnost – jinými slovy, každé fyzické osobě bude vyplacen jeden jednorázový bonus nehledě na to, v kolika obchodních korporacích je společníkem. Důležité je také zmínit, že nárok na kompenzační bonus nevzniká, pokud je společník již příjemcem jiné státní podpory (např. v nezaměstnanosti).

Aby mohl být kompenzační bonus společníku přiznán, musí být společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem zisku, sídlící v ČR (mimo ČR jen za předpokladu, že jí z ČR plyne většina jejích příjmů), která má nejvýše dva společníky (oba musí zároveň být fyzickými osobami) nebo jsou všemi jejími společníky (nehledě na počet, který může být vyšší než dva) členové jedné rodiny (tzv. rodinná s.r.o.), která dále nečerpá na osobu společníka jinou podporu – např. z programu Antivirus (na vlastní zaměstnance tedy tuto podporu čerpat může), a jejíž roční úhrn čistého obratu za rok 2019 byl minimálně 180 000 Kč nebo se minimálně tato jeho výše předpokládá v letošním roce. Poslední a nejdůležitější podmínkou je, že se společnosti dotkla krizová opatření (např. musela omezit provoz, zaznamenala pokles poptávky, dodávek, apod.).

Měření teploty při vstupu na pracoviště

S ohledem na stávající opatření řady zaměstnavatelů, kteří v důsledku šíření koronaviru začali svým zaměstnancům měřit při vstupu na pracoviště tělesnou teplotu, vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) stanovisko k této záležitosti.

ÚOOÚ uznává, že každý zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost vytvářet pro své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí (zajišťovat BOZP), ovšem podotýká, že ani v době nouzového stavu není zpracování tělesné teploty zaměstnanců jeho výslovnou povinností. S přihlédnutím k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením tato opatření lze však podle ÚOOÚ považovat za oprávněný zájem zaměstnavatele ve smyslu GDPR, jsou-li tyto údaje nezbytné k dostání povinností zaměstnavatele při prevenci ohrožení zdraví za stávajících výjimečných podmínek. ÚOOÚ proto považuje za přípustný postup, když zaměstnavatel odepře při naměření vyšší tělesné teploty zaměstnanci vstup na pracoviště a dohodne se s ním např. na výkonu práce z domova.

To však neznamená, že k tomuto opatření mohou přistoupit všichni zaměstnavatelé. Podle ÚOOÚ musí správce průběžně posuzovat nezbytnost podobných opatření, a to z hlediska charakteru pracoviště, počtu a koncentrace zaměstnanců, i aktuálního vývoje pandemie. ÚOOÚ proto zdůrazňuje, že opatření, která se s ohledem na stávající situaci mohou jevit jako nezbytná, mohou po návratu k normálnímu stavu postrádat důvodnost. Zaměstnavatel by tedy měl jejich potřebnost průběžně hodnotit a včas od nich upustit. Jejich znovuzavedení by mohlo podle ÚOOÚ připadat v úvahu jen tehdy, když by se podobná situace v budoucnu opakovala.

Stát uhradí podnikatelům polovinu nájemného

Evropská komise odsouhlasila vládou schválený programem „COVID nájemné“. Program nyní začne připravovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, spuštěn by měl být nejpozději do konce června 2020. Předběžná verze počítá s podporou vyčerpatelnou pro období od 1. 4. do 30. 6. 2020. Aby však podnikatel 50% dotaci získal, pronajímatel mu bude sám muset prominout 30 % z nájemného. Po sečtení 30% slevy od pronajímatele a 50% státní dotace tak podnikatel-nájemce zaplatí jen 20 % z výše nájemného. Výše dotace má činit maximálně 10 milionů Kč na jednoho podnikatele.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena