Právní aktuality ‣ prosinec 2022

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu prosince a předcházejících měsíců roku 2022. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Obchodní právo

🟣Jednodušší zakládání obchodních společností

Dne 15. 1. 2023 vstoupí v účinnost zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Zákon zjednodušuje proces zakládání společnosti s ručením omezením vytvořením vzoru společenské smlouvy dostupného na webových stránkách ministerstva spravedlnosti, a zrušením požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti. Zákon také snižuje administrativní zátěž kolem zakládání společností, když umožňuje založit i zapsat společnost do obchodního rejstříku najednou při jediném sezení u notáře a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění, a tím, že ruší požadavek dokládat právní důvod pro užívání sídla při ohlašování živnosti, pokud již sídlo bude zapsáno v obchodním rejstříku. Již existující zápis v obchodním rejstříku také umožní ohlašovatelům živnosti vyhnout se v případě nedostatků ohlášení odmítnutí ohlášení.

Zákon také přináší úpravu nových důvodů nezpůsobilosti k výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Těmito novými důvody je (1) zákaz vykonávat funkci člena orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo mezinárodní organizace, (2) pravomocné odsouzení za některé vyjmenované trestné činy (např. zpronevěra, podvod nebo různé daňové a úpadkové trestné činy) a (3) prohlášení konkursu na majetek osoby, která má být do funkce jmenována. O těchto, ale i dalších důvodech bránících osobě vykonávat funkci člena voleného orgánu musí osoba obchodní korporaci nebo její zakladatele předem informovat. Zároveň zákon v té souvislosti zakládá Evidenci vyloučených osob, do které budou zapsány právě ty osoby, které nesplňují podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu nebo které byly rozhodnutím soudu z této funkce diskvalifikovány. Evidence bude neveřejná, přístup do ní však budou mít notáři a soudy. Ministerstvo spravedlnosti vydá na žádost žadateli potvrzení o tom, že v evidenci není zapsán, popř. o tom, co je o něm v evidenci zapsáno.

🟣Veřejnost evidence skutečných majitelů bude nejspíše omezena

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 22. 11. 2022 ve věci Luxembourg Business Registers (C-37/20) rozsudek, který v nejbližší budoucnosti pravděpodobně ovlivní také českou právní úpravu. SDEU totiž v rozsudku dospěl k závěru, že ustanovení evropské směrnice, na jejímž základě musí být informace o skutečných majitelích vždy volně veřejnosti k dispozici, je neplatné z důvodu nepřijatelného zásahu do práva na soukromý život a na ochranu osobních údajů. V návaznosti na toto rozhodnutí SDEU lze v budoucnu očekávat buďto omezení přístupu veřejnosti k údajům zapsaným v evidenci skutečných majitelů nebo přepracování stávající úpravy veřejné evidence skutečných majitelů tak, aby se omezily zásahy do práv skutečných majitelů.

🟣Zrušení elektronické evidence tržeb

S účinností od 31. 12. 2022 došlo ke zrušení elektronické evidence tržeb (EET).

🟣Novela zákona o významné tržní síle

Dne 1. 1. 2023 nabyla účinnosti významná novela zákona o významné tržní síle, podle níž je nově považován za subjekt s významnou tržní silou jakýkoliv odběratel zemědělských nebo potravinářských produktů, jehož roční obrat jako takový (a ne jen obrat spojený s nákupem potravin) na území České republiky překročí 5 miliard Kč (nehledě na tržní sílou obchodního partnera), nebo jehož roční obrat překročí částku 2 milionů EUR a současně spadne do vyššího pásma než dodavatel. Tato kritéria je podle nové úpravy přitom třeba posuzovat nikoli jen u koncových odběratelů, jako tomu bylo doposud, ale u všech odběratelů na všech úrovních dodavatelsko-odběratelského řetězce. V důsledku zavedení těchto přísnějších kritérií pro určení subjektu s významnou tržní silou dojde k rozšíření okruhu těchto subjektů. Takové subjekty přitom zákon pod sankcí vysokých pokut omezuje v tom, jaké podmínky si mohou ve smlouvě sjednat se svými dodavateli, odběrateli, zpracovateli či distributory.

🟣Převod obchodního závodu, jehož součástí je pohledávka sepsaná do majetkové podstaty v insolvenčním řízení

Převodem obchodního závodu na jeho nabyvatele podle zákona přechází i pohledávky, které k závodu náleží. Přitom je možné, že takto přejdou i pohledávky sporné. Nejvyšší soud (NS) v rozsudku ze dne 30. 6. 2022, sp. zn. 29 ICdo 92/2020, dovodil, že koupí závodu se kupující stává věřitelem všech pohledávek, které k závodu náleží, včetně těch sporných (a to i těch zapsaných v soupisu majetkové podstaty třetí osoby). Z toho důvodu pak právě na kupujícího přechází právo domáhat se vyloučení takové pohledávky z majetkové podstaty. Výše uvedené podle NS platí také pro převod části závodu tvořící samostatnou organizační složku a pro případ vnesení obchodního závodu jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu.

Daně

🟣Odvod z nadměrných příjmů elektřiny

Dne 1. 12. 2022 vstoupila v účinnost novela energetického zákona zavádějící odvod z nadměrných příjmů elektřiny. Poplatníky tohoto odvodu se stávají výrobci elektřiny, zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců a osoby s těmito poplatníky přímo či nepřímo spojené, které elektřinu dodávají na velkoobchodní trh. Předmětem odvodu je nadměrný příjem výrobce, který se stanoví jako rozdíl mezi skutečně realizovaným příjmem a stropem tržního příjmu stanoveného vládním nařízením. Odvod z nadměrných příjmů činí 90 % nadměrného příjmu vyčísleného v české měně. Správcem odvodu bude Energetický regulační úřad. Odvod se bude uplatňovat ve dvou odvodových obdobích: prosinec 2022 a kalendářní rok 2023.

🟣Nárok na odpočet lze ustát i v rámci podvodného řetězce

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku ze dne 7. 10. 2022, č.j. 5 Afs 55/2020-91, zabýval otázkou nároku na odpočet daně u plnění, které bylo dodáno v rámci podvodného řetězce. NSS dospěl k závěru, že správce daně neprokázal, že by daňový subjekt věděl nebo mohl vědět o tom, že poskytovatel plnění DPH neodvede. NSS dovodil, že pouhé rozkrytí struktury, poukázání na obchodní praktiky a neodvedení daně v části dodavatelsko-odběratelského řetězce a priori nezakládají závěr o účasti daňového subjektu na daňovém podvodu, zejména když způsob obchodování společnosti mimo oficiální distribuční síť je jinak zcela legální a legitimní.

🟣Daňový subjekt může předkládat důkazy v režimu utajených informací

NSS v rozsudku ze dne 13. 12. 2022, č.j. 3 Afs 202/2021-38, dovodil, že správce daně nemůže odmítnout důkazní návrhy daňového subjektu jen proto, že jsou v režimu utajovaných informací. Rozsudek NSS tak potvrdil, že správce daně nemůže odmítnout provést důkaz jen proto, že jde o důkazní prostředek „nového typu“, daňovým řádem neupravený, na nějž v praxi nejsou daňové orgány zvyklé. NSS uzavřel, že dokazování v daňovém řízení v režimu utajovaných informací je přípustné a není v rozporu s principem procesní rovnosti (přičemž ovšem daňové orgány jsou povinny zajistit, aby v budoucnu měly tuto možnost všechny daňové subjekty, které za splnění dalších zákonných podmínek takové relevantní důkazy nabídnou).

Rodinné právo

🟣Povinná otcovská dovolená

Dne 1. 12. 2022 vstoupila v účinnost novela zákoníku práce, která zakládá povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně otcovskou dovolenou po dobu dvou týdnů, po které zaměstnanec pobírá dávku otcovské poporodní péče.

🟣Podmínky uznávání mimosoudních rozvodů

Mimosoudní rozvody sice současná česká právní úprava neumožňuje, není však vyloučeno, že bude na našem území požádáno o uznání listiny vystavené orgánem cizího státu osvědčujícího rozvod podle zahraniční právní úpravy (zejména pokud jedním z rozváděných manželů bude státní občan České republiky). Jakkoli přitom česká právní úprava nezná možnost rozvést manželství jinak, než rozhodnutím soudu, SDEU nyní v rozsudku ze dne 15. 11. 2022 ve věci Senatsverwaltung für Inneres und Sport (C-646/20) postavil najisto, že listina vydaná matričním úřadem jiného státu osvědčující rozvod, je rozhodnutím ve smyslu nařízení Brusel IIa, a tedy nic nebrání tomu, aby účinky rozvodu byly uznány i na území jiného státu Evropské unie.

Správní právo

🟣Občana třetí země nelze vyhostit bez ohledu na jeho zdravotní stav

SDEU ve svém rozsudku ze dne 22. 11. 2022 ve věci Éloignement Cannabis thérapeutique (C-69/21) uvedl, že státní příslušník třetí země, který je vážně nemocný, nemůže být vyhoštěn, pokud by mu v případě absence vhodné léčby v zemi, do níž má být navrácen, hrozilo, že v této zemi bude vystaven nebezpečí, že se bolest spojená s tímto onemocněním náhle, značně a nevratně zvýší (v daném případě šlo o ruského státního příslušníka léčícího se v Nizozemsku s vzácnou formou rakoviny krve užíváním léčebného konopí, jehož užívání je v Rusku zakázáno).

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena