Právní aktuality ‣ říjen 2020

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti judikatury a legislativy z průběhu října 2020. O dalších změnách Vás budeme informovat i v průběhu následujícího roku.

Obchodní právo

Účinnost velké novely zákona o obchodních korporacích se blíží

V důsledku další řady epidemiologických opatření poněkud zapadlo důležité téma, o kterém jsme Vás již informovali. V lednu 2021 vstoupí v účinnost zákon č. 33/2020 Sb., novelizující zákon o obchodních korporacích, který s sebou přináší řadu změn, na které by se společníci obchodních korporací měli včas připravit. Vzhledem k řadě novinek zákon ukládá nejpozději do ledna 2022 přizpůsobit zakladatelské dokumenty nové úpravě – bude potřeba je zrevidovat. Nelze pominout, že zakládající společníci často nahradili příslušná ustanovení zakladatelského právního jednání doslovnou citací zákona, který od ledna 2021 již nebude platit. Doporučujeme proto všem společnostem jejich zakladatelské dokumenty zkontrolovat a porovnat s novou úpravou. Nutnou podotknout, že zákon přináší řadu změn, kterých budou někteří společníci chtít využít (např. rozšíření práv a povinností, která lze inkorporovat do podílu v obchodní korporaci). Rozšiřuje se také rozsah skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku. Ty musí být zapsány nejpozději do 30. 6. 2021.

Ochrana osobních údajů

Nejvyšší pokuta v historii ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) potrestal společnost zabývající se prodejem ojetých automobilů pokutou ve výši 6 000 000 Kč za nevyžádaná obchodní sdělení (spamy), zasílaná i adresátům, kteří k tomu nedali souhlas. ÚOOÚ v té souvislosti poukazuje i na to, že správce osobních údajů musí být schopen náležitě prokázat, že subjekt osobních údajů dal jednoznačný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Z judikatury

Nárok na odpočet DPH u vynucené investice

V rozsudku ze dne 12. 9. 2020 Soudní dvůr Evropské unie (EU) ve věci Mitteldeutsche Harstein-Industrie AG (C-528/19) odpověděl na předběžnou otázku, zda má společnost nárok na odpočet DPH v případě prací na výstavbě komunikace provedené ve prospěch obce. V daném případě šlo o to, že společnost chtěla otevřít lom, což německé úřady povolily pouze pod podmínkou vedení komunikace, která patří obci, k lomu. Její postavení bylo tedy nezbytné k vlastnímu provozu lomu. Podle SDEU není rozhodné, že komunikace bude zároveň bezplatně přístupná veřejnosti, protože byla vystavěna především pro potřeby provozovatele lomu. Z toho důvodu podle SDEU společnost má z prací provedených na výstavbě obecní komunikace nárok na odpočet DPH v rozsahu, v jakém byly práce nezbytné pro zajištění ekonomické činnosti. Podle SDEU povolení provozu lomu nelze považovat za protiplnění za provedení stavebních prací na obecní komunikaci.

10 let jako zjevně nepřiměřená délka řízení

Ústavní soud (ÚS) v nálezu ze dne 19. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 208/20, vyhověl ústavní stížnosti, ve které se stěžovatel domáhal zrušení předběžného opatření spočívajícího v omezení práva nakládat s nemovitou věcí v jeho vlastnictví. Soud toto předběžné opatření nařídil v roce 2009 a ačkoli ÚS ve věci neshledal žádné průtahy, dospěl k závěru, že již samotná skutečnost, že řízení (a tedy i předběžné opatření) trvá již 10 let, je taková doba trvání předběžného opatření zjevně nepřiměřená a předběžné opatření zrušil.

S ohledem na další vývoj epidemiologické situace v České republice si Vás závěrem dovolujeme informovat o dalších vládních opatřeních, zavedených k jejímu zmírňování.

Novela zákona o investičních pobídkách

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o investičních pobídkách. Cílem zákona je v reakci na koronavirová omezení stimulovat soukromé investice v hodnotě až 60 miliard Kč, které by jinak mohly být nepříznivě dotčeny nastalou epidemiologickou situací. Investiční pobídky jsou poskytovány ve formě „příslibu“ – tzn. že podpora je sice rozhodnutím závazně přiznána, nicméně čerpána bývá zpravidla až po splnění tzv. všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky jsou rozdílné podle typu podporované investice a jsou navázány zejména na proinvestování minimální hodnoty do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst a nově i na podmínku vyšší přidané hodnoty. Tyto všeobecné podmínky musí být vždy splněny do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu. V případě, že investor tyto všeobecné podmínky do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu nesplní, pozbývá ze zákona rozhodnutí o příslibu platnosti; příjemce v takovém případě nemůže investiční pobídky čerpat a pokud mu již byla některá forma pobídky vyplacena, musí veškerou čerpanou podporu vrátit. Navrhuje se proto opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech, jakožto opatření, které by zmírnilo dopad koronavirové epidemie na příjemce investičních pobídek.

Lex covid justice II.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v reakci na nastalá opatření návrh zákona označovaného jako lex covid justice II., který se snaží mírnit ty nejhorší dopady koronaviru na podnikání v Česku, totiž bankroty podnikatelů. Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila 23. 10. 2020. Zákon rozšiřuje okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, resp. prodlužuje možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz. Podnikatelům, kteří se kvůli koronaviru dostali do problému se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Obnovuje se také institut tzv. mimořádného moratoria, a to s lhůtou nově až do 30. 6. 2021. Dobíhající mimořádná moratoria se pak zákonem automaticky prodloužila o 3 měsíce.

Další opatření

Za zmínku dále stojí prodloužení režimu A programu Antivirus z rozhodnutí vlády ze dne 14. 10. 2020, a to až do konce letošního roku. Jak jsme Vás již informovali, předpokládá se, že na program Antivirus pak plynule naváže zákonem zavedený kurzarbeit (nyní projednávaný). Ministerstvo financí dále přijalo další liberační daňový balíček, který promíjí platby některých záloh (např. DPH z bezúplatného dodání vybraného zdravotnického zboží a služeb). Promíjí se také úroky z prodlení na DPH za září, říjen a listopad 2020 a zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020, o posečkání s dalšími platbami může daňový subjekt správce daně požádat. Podmínku pardonu je oznámení finančnímu úřadu, že převažující část příjmů daňového subjektu pocházela z vymezených činností. Daňová přiznání i kontrolní hlášení je však třeba podat ve standardní lhůtě. Vláda dále prodloužila některé dotační programy (zejm. pak Covid Nájemné, Covid Bus a Covid Sport II). Připravuje se pak dotační program pro podnikatele v oblasti potravinářství. Dne 16. 10. 2020 pak vláda schválila nový návrh zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o. Kompenzační bonus bude činit 500 Kč denně za období 5. 10. až 4. 11. 2020 (celkem tedy 15 500 Kč). Na bonus však vznikne nárok pouze podnikatelům podnikajícím dominantně v oblasti, kterou vláda svými opatřeními zakázala nebo omezila. Na kompenzační bonus dosáhnou i tzv. „dohodáři“.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena