Právní aktuality ‣ září 2020

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti judikatury a legislativy, které vešly v účinnost nebo byly projednávány v několika posledních měsících. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Daně

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Prezident republiky podepsal zákon, kterým se zrušuje daň z nabytí nemovitých věcí. Daň se ruší zpětně k 31. 3. 2020. Dotkne se to všech vkladů povolených katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019 dále. Lidé, kteří měli lhůtu k podání přiznání k této dani do 31. 3. (vč. odkladu do srpna v důsledku epidemiologických opatření z jara tohoto roku) už tedy daň platit nemusí. Kdo daň přesto zaplatil, tomu finanční správa peníze vrátí jako výplatu přeplatku.

Schválený zákon také prodlužuje tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení na 10 let, a to pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021. Zákon dále zachovává možnost kupujících odečítat si od základu daně z příjmů úroky z hypoték.

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU

Dne 15. 9. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU. Zákon v reakci na unijní legislativu zavádí nové nástroje na ochranu před dvojím zdaněním. Stávající mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění umožňují, aby se daňoví poplatníci mohli obracet na orgány příslušných států, které se následně pokusí spor týkající se výkladu a uplatňování takové smlouvy vyřešit arbitrážní cestou. Zákon jim k dohodě nyní určuje tříletou lhůtu a poskytuje daňovému poplatníkovi navíc právo obrátit se na soud či panel nezávislých odborníků, pokud se úřady samy dohodnout nedokážou.

Pracovní právo

Prodloužení programu Antivirus do konce října

Vláda ČR rozhodla dne 24. 8. 2020 o prodloužení režimů A a B (tzn. částečné náhrady vyplácených mezd v situaci nuceného omezení provozu v důsledku karantény či souvisejících hospodářských potíží) programu Antivirus do 31. 10. 2020. Režim C, spočívající v prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení, prodloužen nebyl a skončil tudíž ke konci srpna. Program Antivirus přispívá k udržení pracovních míst v době krize. Poslanecká sněmovna se nyní zabývá zákonem o kurzarbeitu, který by v ideálním případě měl vstoupit v účinnost 1. 11. 2020 a plynule tak program Antivirus nahradit. O novinkách v souvislosti s předpokládaným zavedením kurzarbeitu Vás budeme informovat v některém z příštích vydání právních aktualit.

Osobní údaje

Následky zrušení štítu soukromí EU-USA

Jak jsme Vás již dříve informovali, Soudní dvůr EU nedávným rozsudkem zrušil právní nástroj umožňující transfer osobních údajů mezi EU a USA – tzv. štít soukromí. Úřad pro ochranu osobních (ÚOOÚ) údajů nyní vydal stanovisko odpovídající na nejčastěji pokládané dotazy, které v souvislosti se zrušením štítu soukromí vyvstaly. ÚOOÚ v té souvislosti např. poznamenává, že není nutné hlásit používání standardních smluvních doložek ve smlouvách se zpracovateli (po zrušení štítu soukromí jediného titulu umožňujícího transfer osobních údajů do třetích zemí) úřadu nebo žádat o jejich schválení. ÚOOÚ rovněž neprovádí ani revizi doložek jednotlivých správců a zpracovatelů, a to z toho důvodu, že je to správce, kdo byl měl sám vyhodnotit, zda doložky zajišťují vhodné záruky ochrany osobních údajů při jejich předávání. Pro případ, kdy by však ani smluvní doložky nedokázaly vhodný standard ochrany zajistit však ÚOOÚ nevyloučil, že by další přenos mohl zakázat. Je ale na správcích, aby tomuto riziku sami zamezili revizí užívaných doložek. Pokud se správci rozhodnou předávat osobní údaje do třetích zemí, aniž by využili (jimi zrevidované) standardní smluvní doložky – tedy pokud by k předávání mělo docházet na základě tzv. nestandardních nástrojů pro vytvoření vhodných záruk – pak musí k předávání údajů získat povolení ÚOOÚ.

Občanské právo

Velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

Ústavní soud (ÚS) se v nálezu sp. zn. IV. ÚS 4156/19 ze dne 2. 9. 2020 zastal otce nezletilého dítěte svěřeného do péře matky, který se domáhal změny pravidel styku s dítětem z důvodu, že jeho bydliště a bydliště dítěte jsou od sebe vzdálená přes 270 km. Matka se změnou nesouhlasila, a to i proto, že otec navrhoval, aby se v dojíždění za/s dítětem střídali. U obecných soudů otec s návrhem neuspěl. ÚS otci přisvědčil a v rozhodnutí uvedl, že větší vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte nemůže za normálních okolností jít k tíži pouze jednomu z nich a nesmí být důvodem porušení práva dítěte na styk s oběma rodiči a naopak. V zájmu rovnoměrného vyvážení zátěže v takovém případě podle ÚS lze požadovat, aby se tato proporcionálně a úměrně rozložila mezi oba rodiče. Z toho důvodu ÚS vyhověl návrhu otce, včetně toho, aby se oba rodiče ve vození dítěte za druhým rodičem střídali.

Nepřiměřená délka fakticky probíhajícího trestního řízení a možná újma

Nejvyšší soud (NS) v rozsudku ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 30 Cdo 2123/2019, dospěl k závěru, že pokud trestní řízení nebylo sice řádně zahájeno, v důsledku čehož bylo následně odloženo podle § 159a trestního řádu, pak i takto fakticky probíhající tzv. adhezní řízení mohlo svojí nepřiměřenou délkou způsobit poškozenému újmu spočívající ve stavu nejistoty o výsledku takového adhezního řízení. Podle NS promlčecí doba pro uplatnění nároku na náhradu újmy v takovém případě počíná běžet vydáním rozhodnutí o odložení trestního stíhání (okamžik právní moci tohoto rozhodnutí podle NS není rozhodný, protože adhezní řížení nebylo de iure zahájeno, a tedy nemůže de iure, tj. pravomocně skončit).

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena