Právní aktuality ‣ září 2022

Dovolujeme si Vám představit několik novinek z oblasti legislativy a judikatury z průběhu září a předcházejících měsíců roku 2022. O dalších změnách Vás budeme informovat i v měsících příštích.

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

🟣Navýšení příspěvku na bydlení

Dne 1. 10. 2022 vstoupí v účinnost vládní nařízení, kterým se výrazně navýší normativní náklady na bydlení. Díky tomu se v konečném důsledku navýší i výše příspěvku na bydlení a počet domácností, které na tento příspěvek dosáhnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které změnu navrhovalo, připravilo v té souvislosti také několik modelových příkladů, na kterých mohou domácnosti zjistit, zda o kolik se jim příspěvek případně navýší.

🟣Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas

Nejvyšší správní soud (NSS) v rozsudku ze dne 25. 8. 2022, č. j. 6 Ads 138/2022-37 potvrdil, že není přestupkem, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas až za měsíc, v němž zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas. Přitom však samozřejmě platí, že toková případná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí být vyvážená a zaměstnavatel ji nesmí uzavírat v situaci, kdy by to v praxi znamenalo, že zneužije svého silnějšího postavení jednostranně ve svůj prospěch a odsouval tím termín výplaty na úkor zaměstnance. Posun se souhlasem zaměstnance a jen o přiměřenou dobu, související s dobou čerpání náhradního volna za práci přesčas je však podle NSS právně souladný, jakkoli nemá výslovnou oporu v zákoníku práce.

🟣K významu stanovení data zjištění nemoci z povolání v posudku

Jedním z výpovědních důvodů je podle zákoníku práce skutečnost, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání. Nejvyšší soud nyní v rozsudku ze dne 25. 5. 2022, sp. zn. 21 Cdo 2964/2021, vyjevil, že pro platnost výpovědi z tohoto důvodu je určující objektivní zjištění, že zaměstnanec nebyl z důvodu nemoci z povolání způsobilý k výkonu práce ke dni doručení výpovědi. Tento okamžik je rozhodný nehledě na závěry lékařského posudku, který byl k doložení existence výpovědního důvodu zaměstnavatelem použit. Jakkoli je povinnou náležitostí každého lékařského posudku i datum zjištění nemoci, není jeho uvedení pro závěr o (ne)existenci výpovědního důvodu v době předcházející tomuto datu určující. Rozhodný je jen okamžik doručení výpovědi.

Rodinné právo

🟣Nová tabulka pro výpočet výživného

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo novou doporučující tabulku pro výpočet výživného. Je určená k tomu, aby si občané mohli sami určit orientační výši výživného, a měla by pomáhat především v situacích, kdy by rodiče mohli sami dospět k dohodě. Nová tabulka se oproti předchozí vyznačuje zúžením základního rozpětí podílu výživného na příjmu povinného rodiče mezi jednotlivými věkovými kategoriemi (jejichž počet se snížil z pěti na čtyři) nebo zohledněním míry zapojení povinného rodiče do péče a styku s dítětem do konečné výše výživného. Spolu s tabulkou připravilo ministerstvo také kalkulačku, která čerpá z této tabulky a kde si lidé mohou výši výživného orientačně vypočítat. Je dostupná na webu vyzivne.justice.cz. Nutno však podotknout, že tabulka má skutečně toliko doporučující charakter a soudy v praxi nemusí vyměřit výživné v souladu s ní.

Veřejné právo

🟣Správce daně může požadovat kamerové záznamy o pohybu vozidel

NSS se v rozsudku ze dne 21. 7. 2022, č.j. 9 Afs 147/2020-34, věnoval otázce, zda správce daně může využít policejní záznamy o pohybu motorového vozidla daňového subjektu.

Správce daně si totiž vyžádal o policie údaje ze systému Automatické kontroly vozidel (AKV) a po jejich ověření uzavřel, že neodpovídají knize jízd, pročež zamítl uznat nárok na odpočet DPH z pořízení vozidla. Daňový subjekt namítal, že policie není oprávněna shromažďovat nebo poskytovat údaje o vozidlech pro účely daňového řízení. NSS mu však za pravdu nedal. Podle NSS si správce daně může od osob i orgánů vyžádat záznamy, které jsou z pohledu finanční správy nebytné a v daném případě NSS vyhodnotil, že údaje o pohybu vozidla byly nezbytné k posouzení, zda daňový subjekt užíval automobil pro svou ekonomickou činnost. Policie navíc podle NSS neshromažďovala tyto údaje pro účely daňového řízení, ale jen je v souladu s daňovým řádem poskytla a splnila tak svoji zákonnou informační povinnost.

🟣Stanovení maximálních cen energií a snížení sazby daně z nafty

Senát schválil novelu zákona o spotřebních daních a energetického zákona. Novela zákona o spotřebních daních snižuje s účinností od 1. 10. 2022 sazbu spotřební daně z nafty do konce příštího roku o 1,50 Kč. Novela energetického zákona pak přináší zmocňovací ustanovení pro vládu, na jehož základě vláda může regulovat ceny elektřiny a plynu. Vláda tohoto zmocnění již využila a dne 13. 9. 2022 stanovila maximální ceny pro maloodběratele silové elektřiny na 6 Kč včetně DPH za 1 kWh a v případě plynu na 3 Kč včetně DPH za 1 kWh.

🟣Nebezpečí, že věc bude sloužit k páchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití

Nebezpečí, že věc bude sloužit k páchání zločinu, nelze dovozovat z pouhé možnosti takového použití. Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2022, sp. zn. II. ÚS 645/22, takto široce pojatá podmínka zabrání věci v trestním řízení by byla splněny v podstatě vždy, neboť hypoteticky lze téměř každou věc užít ke spáchání zločinu. Proto podle Ústavního soudu musí být rozhodnutí o zabrání věci vždy odůvodněno konkrétními okolnostmi, z nichž bude vyplývat alespoň taková míra pravděpodobnosti uvedeného následku, která bude potřebu tohoto zásahu do vlastnického práva s ohledem na obvyklý chod věcí rozumně odůvodňovat.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena