Změny v zaměstnávání cizinců

Ke dni 1. 1. 2024 začala platit novela zákona o zaměstnanosti č. 408/2023 Sb. Jejím cílem je úprava podmínek agenturního zaměstnávání a zpřísnění možných postihů za tzv. zastřené zprostředkování zaměstnání (tj. zprostředkování zaměstnání v jiné formě, než poskytnutím zaměstnance agenturou).

🟣Podmínky vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

Velká část změn se týká řízení a rozhodování o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Tuto agendu doposud vyřizovanou Úřadem práce bude mít nově na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které dokončí i probíhající řízení.

🟣Povolení nebude nově možné udělit žadateli, který:

  • V posledních 3 letech vykonával funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, člena statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů, že nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělila žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení;
  • Totéž platí i pro samotnou agenturu práce, která tímto způsobem přišla o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Udělení povolení bude dále nově podmíněno také tím, že všechny fyzické osoby, které jsou členem statutárního orgánu žadatele nebo zástupcem právnické osoby v takovém orgánu budou muset být bezúhonné a splňovat všechny podmínky kladené na žadatele s výjimkou odborné způsobilosti.

Bezúhonnost zůstává pro účely rozhodování o povolení činnosti agentury práce vymezená v podstatě stejně. Nově tato podmínka nebude splněná v případě, že zástupce právnické osoby v jejím statutárním orgánu nebo odpovědný zástupce byl v posledních 3 letech pokutován za přestupek, který představuje důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Nicméně v době uložení pokuty byl členem statutárního orgánu, odpovědným zástupcem nebo členem orgánu jiné právnické osoby, která spáchala takový přestupek.

Tím se zákon snaží bránit časté praxi spočívající v tom, že osoby stojící za nelegální agenturou práce v případě jejího pokutování společnost zrušili a založili jinou se stejným účelem.

Podmínka v podobě odborné praxe bude platná, pokud žadatel soustavně vykonával činnost v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povolené v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Odbornou praxi je fyzická osoba povinna získat v době 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Novou podmínkou pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je bezdlužnost žadatele, a to již při podání žádosti. Agentura práce pak musí být bezdlužná po celou platnosti povolení a bude ji ověřovat MPSV nejméně jednou za 6 měsíců.

Bezdlužnost podle novely znamená, že žadatel nebo agentura práce nemají nedoplatek u orgánů finanční a celní správy nebo na sociálním či zdravotním pojištění, s výjimkou nedoplatků, u kterých bylo povolená prodleva s jeho úhradou nebo její rozložení na splátky. U existující agentury práce pak budou muset podmínku bezdlužnosti prokázat MPSV do 1. 4. 2024, jinak dojde automaticky k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání. Povinnost prokázat bezdlužnost neplatí, pokud agentura práce dá MPSV souhlas s prokázáním bezdlužnosti a za tímto účelem zprostí výše uvedené správní orgány mlčenlivosti vůči MPSV.
To můžeme zprostředkovatelům zaměstnání jedině doporučit.

U odpovědných zástupců, kteří nebudou členem statutárního orgánu žadatele o povolení ke zprostředkování, musí být nově k žádosti přikládaný doklad o vzniku pracovního poměru s odpovědným zástupcem.

Novela také vyžaduje nově sídlo žadatele a prostory jeho pracovišť, které budou provádět zprostředkování zaměstnání, označit před podáním žádosti a po celou dobu platnosti povolení jménem žadatele a identifikačním číslem.

Novinkou je také zvýšení kauce, kterou žadatel o povolení ke zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělování svých zaměstnanců k uživateli poskytuje, a to na 1 000 000 Kč. To se vztahuje i na existující agentury práce, které musí tuto kauci pod sankcí ztráty povolení ke zprostředkování povolení doplnit do 1. 4. 2024.

🟣Další změny

Novela přináší redefinici nelegální práce a počítá s přísnějším potíráním nelegálního zaměstnávání, zastřeného zprostředkování zaměstnání a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Orgány inspekce práce mohou nově uložit trest zákazu činnosti až na 2 roky a také efektivněji sankcionovat rozsáhlé páchání přestupků v oblasti zaměstnanosti. Rozšiřují se také případy ručení za úhradu pokuty uložené za umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkovávání zaměstnání nebo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání tak, aby se zamezilo obcházení prostřednictvím subdodavatelů.

Kromě toho se délka ručení prodlužuje z 90 dnů až na 12 měsíců, aby bylo pro stát snazší pokuty vymáhat. To by mělo zaměstnavatele nutit prověřovat si své dodavatele, aby se kvůli nim nedostali do zbytečných problémů v souvislosti s možným ručením za úhradu takové pokuty.

Nově také nedojde k zařazení volného pracovního místa do evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, pokud byla zaměstnavateli v posledních 4 měsících uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, za zastřené zprostředkování zaměstnání nebo za umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání. Stejná sankce čeká také na zaměstnavatele, kterému byla Státním úřadem inspekce práce nebo oblastním inspektorátem práce jako kontrolované osobě v období posledních 4 měsíců pravomocně uložená pokuta vyšší než 50 000 Kč za neposkytnutí součinnosti při kontrole.

S platností až od 1. 7. 2024 pak dojde k zrušení tzv. testu trhu práce pro zaměstnanecké karty (tj. podmínky zaevidování volného pracovního místa pro obsazení cizincem až poté, co Úřad práce ve stanovené lhůtě nezjistí, že je lze obsadit občanem ČR). V tomto směru bude zaměstnávání cizinců snazší. Úřad práce navíc bude nabídky starší 6 měsíců automaticky z evidence vyřazovat, aby odpovídala aktuální situaci na trhu práce.

Novela se také snaží zamezit případům jednostranného ukončení dočasného přidělení zaměstnance ze dne den nebo do tří dnů tím, že stanoví minimální dobu pro možnost jednostranného ukončení na alespoň 14 dnů od doručení prohlášení o ukončení zaměstnanci.

Impressum

©Haven Advisory 2024. Všechna práva vyhrazena